גברא אנרג׳י

כמוסות טבעיות לגבר מבית טבע דיירקט

התקשר כבר עכשיו למרכז ההזמנות ותוך זמן קצר תחוש בהבדל!

תגובות לקוחותינו ברשת :

לכל אחד מגיע להנות מחיי מין משגשגים.

אנחנות מזמינים אותך לשפר את היחסים בדרך הטבעית והאפקטיבית ביותר לטווח הארוך!

המוצר אינו תרופה ולא נועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי

גברא אנרג׳י

כמוסות טבעיות לגבר מבית טבע דיירקט

התקשר כבר עכשיו למרכז ההזמנות ותוך זמן קצר תחוש בהבדל! 

תנאי רכישה שימוש ופרטיות באתר https://www.manup.co.il/


  1. מבוא

1.1     גברא הקימה אתר זה עבורך, על מנת שתוכל לקבל מידע על החברה, על מוצריה וכן מידע נוסף אחר.

1.2     הגישה לאתר הנ”ל והשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש באתר וכן לזכויות המוגנות בחוק, לרבות ומבלי להגביל לזכויות היוצרים של גברא. הנך מתבקש אפוא לקרוא תנאים אלה בעיון רב בטרם עשותך שימוש באתר הנ”ל. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלה, ללא הסתייגות ו/או כל הגבלה.

1.3     השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, יהא מינם אשר יהא.

1.4     בתנאי שימוש אלה:

“משתמש”- כל אדם שיעשה שימוש באתר ו/או במידע /או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר.

“החברה”- חברת גברא לרבות חברות בנות שלה, ולרבות מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או כל אדם מטעמה.

1.5     מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאים אלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי כאמור יחל מרגע פרסומו באתר זה. כל שימוש באתר, לרבות השימוש בתכני האתר ו/או בשירותיו, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

1.6     תנאי שימוש אלה הינם בנוסף לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של סתירה ביניהם, קובע האמור בתנאי השימוש הספציפיים יותר.

1.7     אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

   1. קניין רוחני

 2.1     האתר ותוכנו, לרבות זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים והתמונות, שייכים לחברה למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו, הסימנים המסחריים, השמות המסחריים וכל זכויות אחרות בקניין רוחני המופיע באתר שייכים לחברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה.

2.2     אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי ו/או להשתמש בכל דרך אחרת, בין בתמורה ובין אם ללא תמורה, בתכנים המוצגים באתר (או חלק מהם) ו/או לעשות בהם כל פעולה, אלא באישורה הכתוב של החברה באופן מפורש ומראש.

   1. השימוש באתר

 3.1     משתמש יעשה שימוש באתר אך ורק בהתאם להוראות כל דין ותנאי שימוש אלה.

3.2     משתמש אינו רשאי לפגוע ו/או לעשות שימוש שלא כדין, בכל דרך שהיא, בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

3.3     ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא תישא החברה באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.

3.4     החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש את השימוש באתר אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

תוספי תזונה

מוצרי “גברא” הינם תוספי תזונה המיוצרים בישראל במעבדות צמחי מרפא תחת רישיון יצרן מספר 4/939 מטעם משרד הבריאות ובתנאי ייצור GMP.  אם הנך אלרגי או רגיש לאחד הרכיבים אין לצרוך אותם.

   1. הגבלת אחריות החברה וויתור המשתמש

4.1     המידע והתכנים באתר אינם מהווים המלצות למתן טיפול רפואי כזה או אחר, ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי רפואי.

4.2     התכנים המופיעים באתר נועדו להרחיב את הידע האישי של המשתמשים ולשמש כסיוע בלבד. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת, סקירה, או דעה אישית של כותבם ולפיכך יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים ו/או מחקרים ו/או מאמרים ו/או סקירות ו/או מדריכים ו/או עצות ו/או מידע אחר שמופיעים באתר, אלא יש להיוועץ עם רופא מומחה ו/או לפנות לקבלת טיפול רפואי. כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו והמידע שבו, יעשו אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים באתר, החברה לא תשא בכל אחריות על כך והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כלפי החברה בקשר עם כך.

4.3     אנא זכור, התכנים באתר – אין לראות בהם הוראות לטיפול עצמי ו/או אבחון ו/או התוויה רפואית ו/או המלצה לטיפול או לנטילת חומר כזה או אחר. כל ייעוץ וטיפול חייב להינתן בידי רופא ותחת פיקוחו.

4.4     החברה ו/או יוצרי האתר ו/או חברי צוות האתר ו/או עובדי האתר לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע ו/או בשירותים ו/או במוצרים באתר ועל המשתמש באתר, תחול האחריות המלאה והבלעדית בגין פעולותיו ותוצאותיהן.

4.5     המוצרים הנמכרים באמצעות האתר הינם תוספי מזון. החברה אינה נותנת כל ערובה לתוצאות השימוש במוצריה והמשתמש מוותר מראש על כל טענה שעלולה להיות לו בקשר עם תוצאות ו/או היעדר תוצאות השימוש במוצרי החברה.

4.6     מובהר כי השימוש באתר ו/או תכניו אינם ניתנים להתאמה לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. השימוש באתר ותכניו מוצגים באתר וניתנים לשימוש, כפי שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולמשתמש באתר, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות ו/או טיב התוכן ו/או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובתכשירי הקצה, וברור למשתמש כי האחריות בגין שימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בתכשיריו- חלה עליו באופן בלעדי.

4.7     החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בו הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן ו/או הסתמכות על התוכן.

4.8     השימוש באתר ובתכניו הנו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מהשימוש במידע או תוכן כלשהו המופיע באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע או תוכן כלשהו באתר.

4.9     החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיו”ב, שייגרם למשתמש האתר או לרכושו עקב כך. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הנהלת האתר, יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים במועדים שנקבעו ובמידה ויקרו תקלות במערכות המחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת הקשור בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקתם ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים הנמכרים באמצעות האתר כולם או מקצתם, בין מועד פרסום המוצר ו/או הזמנתו לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית הנהלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה ולבטל את החיובים של המזמין.

4.10  מובהר כי החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, מבנהו, מראהו, זמינותו והשירותים המוצעים וזאת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשי האתר, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לסגירת האתר ו/או לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

4.11  המשתמש מתחייב לשפות את החברה, את עובדיה, את מנהליה, את בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

   1. הגנה על פרטיות

5.1     בעת הגלישה באתר רשאית החברה לבקש ממשתמש למלא טופס פרטים ליצירת קשר.

5.2     הפרטים שיימסרו על ידי משתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר על ידי החברה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

5.3     המשתמש מוסר בזאת רשות לחברה לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו.

5.4     לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת חלק מהשירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס מסירת הפרטים.

5.5     החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים, להציע להם מוצרים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’ וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

5.6     ככל שלא יהא המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה או שיבקש להסיר את נתוניו ממאגרי החברה, על המשתמש לשלוח הודעה בדואר רשום למשרדי החברה שברח’ בו שמן 4 תל אביב או לדואר אלקטרוני שכתובתו gavrapro1@gmail.com לפיה אין ברצונו להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור וכי הוא מבקש כי פרטיו יוסרו ממאגרי החברה.

5.1     החברה רשאית להשתמש במידע האישי של המשתמש באתר לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות ה “cookie”. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כדי שיסרב לכל ה”cookie” או שיתריע על כל ה”cookie” שנשלח אליו. למרות זאת יש לשים לב שחלקים באתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש מסרב לקבל “cookie”.

5.2     החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו, תעדכן החברה דף זה כך שהמשתמש יוכל לדעת על כך.

5.3     החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיו באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן עפ”י צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה משתמש באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיו של המשתמש באתר לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש זה או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

5.4     כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

   1. תנאי רכישה באתר:

בקשה לביטול עסקה: כל בקשה לביטול חייבת להתקבל ע”י החברה תוך 14 יום מיום קבלת המשלוח, ניתן להודיע על ביטול בטלפון מספר 03-6286060, או במייל שכתובתו gavrapro1@gmail.com.

החזר מוצרים: במידה והלקוח ביטל עסקה עליו להחזיר את המוצר בחזרה לחברה תוך 14 ימים מרגע שהמוצר התקבל אצל הלקוח. במידה ולא יגיע המוצר תוך פרק הזמן המוקצב לא יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי.

מדיניות החזרים:

זכות הביטול וההחזר הכספי היא בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולהוראות משרד הבריאות . חוק החזר מוצרים אינו חל על מוצרים הניתנים להעתקה ו\או שכפול  (מרגע שאריזתם נפתחה) כגון חוברות הדרכה ועל מוצרים פסידים כגון חטיפים ותוספי תזונה ולא ניתן להחזירם. על אף האמור לעיל, במידה והלקוח ביטל את הזמנתו לפני שקיבל אותה לחזקתו יוכל לקבל החזר כספי מלא בניכוי 5% או 100 ש”ח (הנמוך ביניהם), דמי המשלוח לא יוחזרו מרגע שהמוצר נשלח ע”י החברה ללקוח. מתשלומים שנעשו בכרטיס אשראי ינוכו גם דמי הסליקה. יתכנו מקרים שבהם תעניק החברה החזר כספי גם על תוספי תזונה על אף שאינה מחויבת לכך על פי חוק, אך זאת אך ורק בתנאי שהקופסה לא נפתחה. לא יינתנו החזרים מרגע שהקופסה נפתחה.

הסכמה לתנאי העסקה: פתיחת הקופסה מהווה הסכמה מבחינתך לכל תנאי העסקה ולכל התנאים המופיעים בתקנון זה. חוקי החזר מוצרים יגברו על תנאי ההחזר של החברה.

ברירת דין וסמכות שיפוט

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מן השימוש באתר לרבות במוצרים המשווקים תחתיו הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב ועל השימוש באתר יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.